Demografi Gampong Detail


Demografi Gampong

 

1.      Keadaan  Geografi

Luas Desa                                                      :  0,90 Km2

Terdiri Dari                                                    

Luas Tanah Irigasi                                       :  -
Luas Sawah                                                :  -
Luas Tanah Pemukiman                             :  0,90 Km2
 

Dengan Batas – batas

-          Sebelah Utara                                     :  Dengan Gampong Blang / Gampong Teungoh

-          Sebelah Timur                                     :  Dengan Gampong Blang / Gampong Sei Pauh

-          Sebelah Selatan                                  :  Dengan Gampong Sei Pauh

-          Sebelah Barat                                      :  Dengan Gampong Meutia / Gampong Daulat

   Pekan Langsa

 

 

2.      Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Keseluruhan           :  2012 Jiwa

Jumlah KK Keseluruhan                      : 566 KK

Dusun Kelapa 

Laki – laki                                           : 331 Jiwa
Perempuan                                        : 329 Jiwa

Jumlah Penduduk                              : 660 Jiwa
Kepala Keluarga                                : 169 KK

 

Dusun Bersama
 

Laki – laki                                           : 153 Jiwa
Perempuan                                        : 148 Jiwa

Jumlah Penduduk                              : 301 Jiwa
Kepala Keluarga                                : 104 KK

 

Dusun Sepakat 
 

Laki – laki                                           : 147 Jiwa
Perempuan                                        : 183  Jiwa

Jumlah Penduduk                              : 330
Kepala Keluarga                                : 92 KK

 

Dusun Raja
 

Laki – laki                                           : 224 Jiwa
Perempuan                                        : 268  Jiwa

Jumlah Penduduk                              : 492 Jiwa
Kepala Keluarga                                : 148 KK

 

 

Dusun Karya
 

Laki – laki                                           : 111 Jiwa
Perempuan                                        : 118 Jiwa

Jumlah Penduduk                              : 229  Jiwa
Kepala Keluarga                                : 53 KK

 

 

 

Penduduk Menurut Agama   

 

Islam                                                   :  2.307 Jiwa
Kristen                                                :       38  Jiwa
Hindu                                                  :         0  Jiwa
Budha                                                 :       77  Jiwa
 

3.      Keadaan Sosial Ekonomi                   

Menurut Mata Pencarian

Pedagang                                            :   141   Jiwa
Petani                                                  :       3   Jiwa
Nelayan                                               :       9   Jiwa
Buruh                                                  :        7   Jiwa
Pengrajin                                             :       0    Jiwa
 

 

PNS                                                     :     66  Jiwa
ABRI / POLRI                                      :       8  Jiwa
Peternak                                              :       0  Jiwa
Pertukangan                                        :       0  Jiwa
Pensiunan                                            :      9  Jiwa
Lain – lain                                                854  Jiwa
 

 

4.      Keadaan Sarana Pendidikan

Perguruan Tinggi                               :  0  Unit
SLTA                                                  :  1  Unit
SLTP                                                  :  1  Unit
SD / MI                                               :  0  Unit
TPA                                                     :  7  Unit
 

 

5.      Sarana Tempat Beribadah                              

a.       Masjid                                                : 1 Unit

b.      Mushola                                              : 1 Unit

c.       Wihara                                                : 1 Unit

 

 

6.      Keadaan Pemerintahan Desa

Kepala Desa                                       :   1 Orang
Sekretaris Desa                                  :   1 Orang
Kepala Urusan                                    :   3 Orang
Kepala Seksi                                       :   3 Orang
Kepala Dusun                                      :   5 Orang
Tuha Peut ( BMD )                               : 10 Orang